SM Emdadur Rahman
ঠিকানা Mahisabathan, Rajshahi Court, Rajpara, Rajshahi
তালিকাভুক্তির সাল 1963
contact 01732366825, 776107