Auction Notice [Noudapara]
ঠিকানা Nouhata (Baghata), GPO:- Nouhata, Thana:- Poba, District: Rajshahi
বর্ণনা Taka- 4,84,773/- Auction - 19/07/2017
যোগাযোগ Jonota Bank LTD, Noudapara Branch, Rajshahi
সুত্র Sonar Desh [04/07/2017]